Waldhabdeen hiikamee qophiin Olompikii Tokiyoo eegalame

Finfinnee: Olompikiin Tokiyoo bara 2020 sababa weerara Koviid-19n waggaa tokkoof dheeratus maqaasaa akkuma qabateetti ganna dhufu adeemsifamuf ji’oota sadii qofatu isa hafa. Kooriyaa Kaabaatiin alatti biyyoonni miseensonni koree olompikii biyyooleessaa hundi dorgommii... Read more »

Hawwiin ummata Faransaay dhugooomuufi

Finfinnee: Guddina ispoortii biyyaa tokkoof  bu’uura kan ta’u iddoowwan sochiin ispoortii itti adeemsifamu babal’achuudha. Kanaaf mootummaafi ummanni iddoowwan kanneen ijaaruudhaan dargaggoonni, barattoonniifi hawaasni yeroo aara galfanaa isaanii bakka itti bashannanan ijaaraa jiru. ... Read more »

‘’Kayyoon kiyya Lusiiwwan waancaa Afrikaaf dhaqabsiisuudha’’ -Loozaa Abarraa

Ispoortiin kubbaa miilaa addunyaa keessatti yeroo gara yerootti guddachaa kan deemeefi babal’achaa kan jiru ta’uun beekamaadha. Bu’uurri guddinaafi babal’ina sochii kubbaa miilaa addunyaa inni guddaan hirmaattotaafi  degartoota biiliyoona hedduutti lakkaa’aman qabaachusaatti. Ispoortiin... Read more »

Shampiyoonaa Atileetiksii Itoophiyaa: Umrii jaarraa walakkaa

Finfinnee: Bu’uura ispoortii atileetiksii Itoophiyaa kan ta’e Shaampiyoonaan Atileetiksii Itoophiyaa, bara 1963 magaalaa Finfinneetti akka eegaluuf Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiin  murta’e. Shaampiyoonaan kun eddasi kaasee waggoota 50 lakkofsiseera. Waggoota kanneen keessatti yeroo tokko... Read more »

Waaliyaan milkiidhan deebi’e

Tashoomaa Qadiidaatiin Finfinnee: Waancaan kubbaa miilaa Afrikaa 33fan ALA Amajii  bara 2022 magaaloota Kaameerunitti gageefama jedhamee eeggama.Wal morkii kanaaf biyyoonni Afrikaa 48 ramaddii 12tti adda qoodamuudhaan wal falmaa turanis biyyoonni 16 tapha... Read more »

Waggoota 29f badhaasa addaan hincinne

 Tashoomaa Qadiidaatiin Finfinnee: Olompikii 25fan Ispeen ALA bara 1992 magaalaa Barselonaatti adeemsifame. Itoophiyaas ta’u Afrikaan fiigicha meetira kuma kudhanii dubaraan meedaaliyaa warqii kan argatte olompikii kanarrattiidha. Hanga dorgommiin jalqabamutti fiigicha meetira kuma... Read more »

Garee Biyyaalessaa Itoophiyaa Gitasaa Maadagaaskaar 4-0n mo’ate

Gulaallii Waancaa Afrikaatiif tapha Roobii darbe Istaadiyamii Baahirdaaritti gareen Biyyaalessaa Itoopiyaa gitasaa Maadagaaskaar wajjin taasifateen gareen Biyyaalessaa Itoophiyaa kan Maadagaaskaar 4-0 injifateera. Gooliiwwan kunniinis Amaanu’eel Gabramaariyaam, Geetaanah Kabbadaa, Abuubakar Naasiriifi Shimallis Baqqalaatiin... Read more »

Kitaaba Ispoortii Maarshaal Aartii Afaan Oromootiin barreeffame

Charinnat Hundeessaatiin Finfinnee: Kitaabni Ispoortii MAARSHAAL AARTII Leenjisaa Naasir Shukuriin (sadarkaa Digrii ykn Daanii 3fa qabuun) barreeffame gabaarra oole. Kitaabni moggaasa, ‘KITAABA MAARSHAAL AARTII’ jedhamuun sadarkaasaa eeggatee ogeessa ispoortiichaatiin yeroo jalqabaatiif Afaan... Read more »

Itoophiyaan Maalaawii 4-0n mo’ate

Finfinnee: Walmorkii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kan magaalota Kaameeruunitti gageefamurratti hirmaachuuf gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa tapha deebii Robii dhufu garee Madagaskaar waliin Istaadiyoomii Baahirdaaritti  kan taphatu ta’a.  Akkasumas Bitootessa 21 bara 2013... Read more »

Kan ija tokko qabu hubaan hintaphatu

Fifinnee: Akaakuwwan ispoortii addunyaarratti jaalatamaafi hordofftoota heddu qaban keessaa adda dureen ispoortii atileetiksiidha. Taphawwan olompikiifi shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa waltajiiwwan akkaakuun ispoortii atileetiksii irratti adeemsifamuudha. Ispoortiin kun ummata Itoophiyaa birattis akka gumaa ijaatti... Read more »