Maqaa bilisummaa ‘Itoophiyaa’ jedhamu eegsisuuf amaanaa seenaatu nurra jira

Waan jedhan ykn karoorfatan hojiitti hiikuun kan beekaman Ministirri Muummee Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahmad Wixata darbe galgala haala wayitii sababeeffachuun mataduree, “Maqaa bilisummaa ‘Itoophiyaa’ jedhamu eegsisuuf amaanaa seenaatu nurra jira” jechuun ergaa... Read more »

“Tokkummaa ummataatiin awwaala Juuntaa gadi fageessina” – Jiraattota Magaalaa Amboo

Dandeettii keessoo keenyaafi misooma keenya cimsaachuun diinota keessaafi alaa injifachuun murteessaadha jedhan jiraattonni magaalaa Amboo. Biyyi keenya yeroo waraana humni juuntaafi Shaneen biyyarratti bananiifi humnoonni alaa tokko tokkos ifatti murnoota kanneen waliin... Read more »

Dhiirri ulfa baasuu ni danda’a moo hindanda’u ?

 Macaafa qulqulluu Seera Uumaamaa 38: 8 – 10 “Yihuudaan yemmus Onaaiin, “gara haadha manaa obbooleessa keetii dhaqi barcuma isaa qajeelchi obbolleessa keefis sanyii kaasi!” jedhe. Onaan garuu sanyiin kan isaati akka hinjedhamne... Read more »

Qoleen meeshaa waraanaa baatu; misoomaa akka hindaganne

Jaarsatu Waraana sagalee qabumoo sagalee hinqabne siif wayya jennaan lakki waraana sagalee maleessa naaf wayya jedhe jedhama. Waraana sagalee qabu maali? Kan meeshaa waraanaa deggarame jechuudha, isa kana fagootti dhagahanii dheessanii lama... Read more »

Ogummaa Takaalame

Gaaffilee takaallaan maali? Takaalamaafi takaalaan eenyu? Ogummaan ykn beekumsi takaalamuu ni danda’aa? jedhan deebisuuf duraan dursinee akkaataa argama beekumsaa, eessaafi maal akka beekan adda baasuun dirqama ta’a. Barreeffamni kun taateewwan omisha beekumsaafi... Read more »

Onkololeessa 24 guyyaa Itoophiyaan itti ganamtee waraana hamaaf saaxilamte

Seenaa gurraacha maqaa ummattoota biyyattii xureesseefi guyyaa gaddaa jara lubbuu ofii kennee biyya eegu biyyeen itti nyaatte guyyaa fafaati. Warri waggoota 30 maaf waliin biyya eegaa ture eeboosaa walitti garagalfatee guyyaa itti... Read more »

Muudamni keenya muddama akka hinfinne; mudaa eeggachaa

“Isa taa’ee ilaaluuf daakuun boqqolloo dinbilaala” jedha Oromoon, Itoophiyaa keessatti murnoota aangoorra jiran caalaa waa’ee biyyaaf natu beeka kan jedhan qondaaltota siyaasaa kumaatamni guutaniiru. Kanamalees kara deemaan xiinxalaa siyaasaa of godhee waa’ee... Read more »

Mootummaa haaraarraa maaltu eegama?

– Gaaffiin ummanni Oromoo barootaaf qabsaa’aafii ture dhimma Afaan Oromoo Afaan hojii federalaa taasisuufaa hojiitti hiikuu qaba. – Lola araaraan jibba jaalalaan injifatee lammiilee Itoophiyaa hunda keessummeessituufi dimokraatawaa taate ijaaruu qaba. (Obbo... Read more »

Waadaa seename hojiitti hiikaa deemuu

Yeroo tokko namichatu akka tasaa lubbuun namaa harkatti bade jedhama. Namni kun seeratti dhiyaatee adabbii maluuf akka argatu ummanni mootummaa gaafata. Manni murtiis gochichi aadmaleefi yakka ta’uu oggaa isa hubachiisu namni kun... Read more »

Gooliin bahi; jennee Itoophiyaa qoraasuun amma

Itoophiyaa qoraasuun amma wayya, kan hinqoraane foolii bada, hamaa dhala, goolii uuma jedhama. Biyyi meeshaa miti hoo akkamiin qoraasu? maal qoraasu? jedhamuun hinoolu. Dhaqna qabaan akka qaba jedhama mitiiree warra foolii biyyaa... Read more »