“Qonnaan bulaan harka tokkoon Shanee falmaa misooma ittifufsiisuun gootummaa dachaa mirkaneessaa jira” -Doktar Alamuu Simee

Mootummaan ummata yaaddoo nageenyaa jalaa baasuufi nageenya waaraa buusuuf yoomiyyuu caalaa kutannoon hojjechaa akka jiru waajjira ministira muummeetti qindeessaan jiddugaleessa ijaarsa sirna demokraasii Doktar Alamuu Simee ibsan. Qonnaan bulaan harka tokkoon Shanee... Read more »

 Nageenya Oromiyaa caalaatti mirkaneessuuf…

Nageenyi lubbuu qabeeyyii hundaaf keessumaa ammoo dhala namaatiif waa hunda caalaa murteessaadha. Akkuma irra deddeebiin ibsamu yoo nagaan jiraateedha yaadanii raawwachuun, daldalanii buufachuu, baratanii eebbifamuuf, qotanii galfachuun, dhala godhatanii guddifachuun… kan danda’amu.... Read more »

 Dhimma kenniinsa tajaajilaa tumsa hundaa barbaadu

Tajaajila si’ataa, qulqulluufi haqaqabeessa argachuun mirga lammiileeti. Biyya tokko keessatti mootummaan eeyyantaa ummataan aangoo qabate guddina siyaas-dinagdeefi badhaadhina hawaasummaa mirkaneessuufi tajaajila si’ataa, haqaqabeessaafi qulqulluu ta’e kennuun dirqama malee dhimma akka kennaatti ilaalamu... Read more »

“Boqochuu Doktara Kabajaa Artisti Alii Birraan Gadda keessookoo ibsaa; maatii, hiriyootaafi dinqisiifattootasaa guutuu adunyaarra jiraniifis jajjabinan hawwa” -MM Abiyyi Ahmad (PhD)

Alii Birraa sajoo guddaa, Qabeenya Biyyaafi Addunyaati. Artistii dhugaa isa afaanota torbaan Jaarraa walakkaa oliif mirga namoomaafi hacuucamtootaaf sagaleeti. Aartistii, aartiin kan addunyaa ta’uu sirriitti hubatee, aartiin sabaafi afaaniin, qabeenyaafi dhabeenyaan akka... Read more »

Wareegama ajaja Kaabaa yaadachaa imaanaa bahuu

Wareegama ajaja kaabaa yaadachuun imaanaa keenya ni ba’anna jedhe Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti biyyoota oftuultota birmadummaashee sarbuun dhiibbaa irraan gahuuf yaalanin qoramaa turuus yaadachiiseera. Haa ta’u malee Itoophiyaan... Read more »

 “Sirna bittaa elektirooniksii keessaa hafuun waan hindanda’amneef hunduu of qopheessuu qaba” – Obbo Hajii Ibsaa

Sirni bittaa karaa elektirooniksii akka raawwatamu ta’uun hojii salphisuu, yeroo, qarshiifi humna qusachuufi namni kamuu bakkaafi yeroodhaan utuu hindaanga’in caalbaasii ba’erratti akka hirmaatu taasisuun hannaafi malaammaltummaa bittaafi caalbaasiirratti raawwatamu kan hambisuudha. Walga’iin... Read more »

 Alaabaa: Ibsituu heddumminaafi utubaa birmadummaa

Jiruu Qananiitiin Bu’uura labsii Guyyaan Alaabaa baatiin Onkololeessaa seenee Wiixata jalqabaatti kabajama jedhuun baranas Onkololeessa 7 bara 2015 sadarkaa biyyaatti kabajameera. Nutis ergaawwan guyyicha darban keessaa qindeessinee haala ittaanuun dhiyeessineerra. Guyyaa Alaabaa... Read more »

Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa baranaa

Natsaannat Taaddasaatiin Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa barana yeroo jalqabaatiif yunivarsitiiwwan mootummaatti kennamaa jira. Kun kan ta’eef hanna qormaataa hir’isuuf yaadameeti. Hanna qormaataa hir’isuun ammoo qulqullina barnootaa hir’isuu keessatti gahee olaanaa qaba. Qormaaticharratti... Read more »

Qormaata kutaa 12ffaa bara 2014fi qophii barattootaa

Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2014 Fulbaana 30 irraa kaasee kennamuuf manneen barnootaa barattootasaanii qopheessuun akkasumas barattoonni qophii gochaa jiraachuun ni beekama. Gaazexaan Bariisaas barattoonni mana barnootaa akkuma biyyaattuu barattoota ciccimoo horachuun... Read more »

Madaan ABUT Oromoorratti raawwate hinqoorre

Gareen shororkeessaa ABUT bara hoggansasaa qabeenya Oromoo saamuu cinaatti madaan dhiittaa mirga namummaa sukaneessaan raawwachaa tureen uumame hanga ammaatti hinqoorre. Gareen shororkeessaan kun ummanni Oromoo eenyuummaasaatiin akka mataa ol qabatee hindeemneefi aadaasaa... Read more »