Kitaabonni Godaannisaafi Gurraacha Abbayyaa boru eebbifamu

Finfinnee: Kitaabonni Godaannisaafi Gurraacha Abbayyaa jedhaman kan Obbo Dhaabaa Wayyeessaatiin (Namoo Daandii) barreeffaman boru sa’aatii 7:00tti irratti Giddugala Aadaa Oromootti akka eebbifaman ibsame.

Daarektarri Maaneejiingii Saandiskiraayib Kominikeeshninsi akkasumas biyya keessatti maxxansiisaafi raabsaan kitaabota kanneenii Obbo Tasfaayee Makonnon akka kaleessa Gaazexaa Bariisaatiif ibsanitti, kitaabni jalqabaa Dhaabaa Wayyeessaa Godaannisniifi Gurraacha Abbayyaa boru jaarsoliin biyyaa, qaaccessitoonni akkasumas keessummoonni adda addaa afeeraman argamanitti eebbafama. Waltajjichi namoota sirnacharratti argamuu kamiifuu banaadha.

Kitaabni Godaannisaa seenaa kitaabota asoosamaa Afaan Oromoo keessatti isa jalqabaati kan jedhan Obbo Tasfaayeen, kitaabichi marsaa afraffaaf kan maxxanfame ta’uu eeraniiru.

Charinnat Hundeessaatiin  

 BARIISAA SANBATAA Onkoloolessa 6 Bara 2014

Recommended For You

About the Author: wendimagegn