Maaskii seera osoo hintaane koronaa sodaaf haa godhannu

Saamraawiit Girmaatiin Dhiheenya kana dhimma hojiitiif magaalaa Adaamaa deemee yommuun deebi’uu walfalmii konkolaachisaafi imalaa fuuldura taa’u tokkotu...

Hunduu dhimma nageenyaatiif xiyyeeffannaa kennuu qaba

Paartiilee siyaasaafi haala ittifayyadama miidiyaalee

Ijaarsa hidha guddichaarraa kan nu danqu hinjiru

Maaskii seera osoo hintaane koronaa sodaaf haa godhannu

Saamraawiit Girmaatiin Dhiheenya kana dhimma hojiitiif magaalaa Adaamaa deemee yommuun deebi’uu walfalmii konkolaachisaafi imalaa fuuldura taa’u tokkotu...

Paartiilee siyaasaafi haala ittifayyadama miidiyaalee

Filannoo maqaa irraa gara Filannoo haqaatti ce’amu qaba

Yeroonitti obbolummaan cimu amma

Filannoo: Dirree falmii itti aanuu

Filannoon dirree falmiiti, dirree falmii karaa nagayaa. Dirree kanarratti  jaarmiyaaleen siyaasaa yaadaafi imaammata biyya ittiin bulchan qabatanii...

Mariin irra deddeebiin carraa argachuu qaba

Qabeenya Oromiyaan uumamaan badhaate

Malli maali? Falli hoo?

Gahee dubartoonni Sirna Gadaa keessatti qaban

Natsaannat Taaddasaatiin Kitaabni Qorannoo ‘Sirna Gadaafi Mirgoota Dubartootaa’ jedhu Yunivarsitii Mattuutti Gargaaraa Pirofeesara Seeraafi Yunivarsitii Finfinneetti Wiirtuu...

Eebba maanguddoota Oromoo

Gombisa fardaafi dandeettii shamarran Agawu

“Sirna Gadaa ammayyeessinee addunyaan akka irraa baratu gochuun dhimma murteessaadha”-Geetaachoo Taaddasaa (Ogeessa Seeraa)

‘’Kayyoon kiyya Lusiiwwan waancaa Afrikaaf dhaqabsiisuudha’’ -Loozaa Abarraa

Ispoortiin kubbaa miilaa addunyaa keessatti yeroo gara yerootti guddachaa kan deemeefi babal’achaa kan jiru ta’uun beekamaadha. Bu’uurri...

Shampiyoonaa Atileetiksii Itoophiyaa: Umrii jaarraa walakkaa

Waaliyaan milkiidhan deebi’e

Waggoota 29f badhaasa addaan hincinne

Garee Biyyaalessaa Itoophiyaa Gitasaa Maadagaaskaar 4-0n mo’ate

Ad Widget