Baadiyyaa Oromiyaa wiirtuu misoomaa gochuuf hojjetamaa jira

Finfinnee:  Mariin Gumii Balal marsaa sadaffaa Waajjira Pirezdaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin geggeffamuufi dhimma dinagdee naannichaafi biyyaa...

Dhimmi miidhamtoota qaamaa kan hawaasa maraa ta’uu qaba

“Ayyaana darbuuf jiru lubbuudhaan darbuu hinqabnu” -Obbo Darajjee Abdannaa

Guyyaan hojjettoota addunyaa har’a kabajama

Jecha hojiidhaan utubame: Misooma Addababayii Masqalaa

Magaalaan Finfinnee magaalaa guddittii Itoophiyaa, Oromiyaa, teessoo Gamtaa Afrikaafi dippiloomaatota biyyoota adda addaati. Magaalattiin kan hundoofte bara...

Faasikaa, mallattoo jaalalaafi nageenyaa

Tokkummaan jiraachuun haa dursu

Yeroo mara addaddummaa yaadaa mariin hiikuu

Jecha hojiidhaan utubame: Misooma Addababayii Masqalaa

Magaalaan Finfinnee magaalaa guddittii Itoophiyaa, Oromiyaa, teessoo Gamtaa Afrikaafi dippiloomaatota biyyoota adda addaati. Magaalattiin kan hundoofte bara...

Tokkummaan jiraachuun haa dursu

Maaskii seera osoo hintaane koronaa sodaaf haa godhannu

Paartiilee siyaasaafi haala ittifayyadama miidiyaalee

Akka Amantaa ofiitti gahee ofii bahuu

Ji’oota lamaan  darban ummanni Kiristaanaa hordoftoota amantii Ortodoksii sooma isa guddaa jedhamu keessa ture; sooma Faasikaa. Hordoftoonni...

Dhaamsisaa ifaadha; sookkoofi soorgoo hinqabu

Filannoo: Dirree falmii itti aanuu

Mariin irra deddeebiin carraa argachuu qaba

Ayyaana Faasikaafi duudhaa Oromoo

Ayyaanni guyyaa gammachuu, kabajaa, galataa, yaadannoo guyyaa yeroo kaanirra  adda ta’een dabarsinuudha. Guyyaan ayyaanaa guyyaa gammachuu, guyyaa...

Doktar Hayilee Fidaa: Hayyuu quuqamni eenyummaa isa fannisiise biyyaa tiksee:

Gahee dubartoonni Sirna Gadaa keessatti qaban

Eebba maanguddoota Oromoo

Hawwiin ummata Faransaay dhugooomuufi

Finfinnee: Guddina ispoortii biyyaa tokkoof  bu’uura kan ta’u iddoowwan sochiin ispoortii itti adeemsifamu babal’achuudha. Kanaaf mootummaafi ummanni...

‘’Kayyoon kiyya Lusiiwwan waancaa Afrikaaf dhaqabsiisuudha’’ -Loozaa Abarraa

Shampiyoonaa Atileetiksii Itoophiyaa: Umrii jaarraa walakkaa

Waaliyaan milkiidhan deebi’e

Waggoota 29f badhaasa addaan hincinne