Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.

Oduu Bariisaa

Qeerroon har’ammoo dhiiga arjoomuun lubbuu baraaruu qaba jedhame

Tajaajila lammummaatiin biqiltuuwwan 4500 dhaabaman Duukam: Qarreefi qarreen kaleessa lubbuu arjoomee biyya ijaare har’a dhiiga arjoomee lubbuu baraaruu akka qabu dargaggoonni...

Oduu Gamaa Gamanaa

“Waa’ee manni hidhaa dhoksaan jiraachuu hinbeeku” -Ambaasaaddar Xurunaa Zeenaa

Maanguddoo waggaa 72 kan ta’aniifi Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa kamishinarummaan kan tajaajilan Ambaasaaddar Xurunaa Zeenaa bara 1939 kan dhalatan akka moggaasa duriitti Bulchiinsa Waliigalaa...

DHAAMSA BARIISAA

Qe’ee ofiitti afaan ofiitiin barachuun mirga

Gidduu kana namoonni “Oro-phobia” qaban Magaalaa Finfinnee keessatti Afaan Oromootiin barsiifamuuf hojiin eegalamuunsaa irriba isaan dhowweera. Ofii hirriba dhabuu qofa osoo hintaane hojichi akka hinmilkoofneef...

YAADA

Qe’ee ofiitti afaan ofiitiin barachuun mirga

Gidduu kana namoonni “Oro-phobia” qaban Magaalaa Finfinnee keessatti Afaan Oromootiin barsiifamuuf hojiin eegalamuunsaa irriba isaan dhowweera. Ofii hirriba dhabuu qofa osoo hintaane hojichi akka hinmilkoofneef...

Yaada Bilisaa

Buna siyaasa hinqabne

Akkamiifi attamitti jirtu? Torban gaarii dabarsinee akka walitti deebine nan abdadha. Jirtuu garuu? Sa’aa namni alaa manni, maatii waatiin isiniif nagumaa? Ani...

AADAAFI ARTII

Mootummaa Gumaay (Gumaa)

Ummanni Oromoo Sirna Gadaatiin bulaa ture. Yeroo booda garuu walitti dhufeenya addunyaa waliin uumamaa dhufeen aadaa hawaasa alaa dhufaniin aadaan isaa laafaa waan dhufeef...

Abbaa Sa'aa

“Harkifannaan dhiyeessiilee qonnaa baasii hinmalleef nusaaxileera” -Qonnaan bultoota Godina Jimmaa

Omishaafi oomishtummaa qulqullinaafi lakkoofsaan dabaluuf itti fayyadamni sanyii filatamaafi guddistuu callaa murteessaa ta’us hanqina wajjin walqabatee rakkoo mudatuun bu’aaan callaarraa eegamu gadi...

Ilaamee

“Oolee bulus Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta’uun dirqama” ...

Doktar Girmaa Mokonnon miseensa Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataa (MMBBU)ti.  Sadarkaa guddinni Afaan Oromoo irra jiru ilaachisuun gaaf deebii dhiyeenya kana gaazexaa Bariisaa waliin taasisan...

Qarreefi Qeerroo

Tola ooltummaa barsiisummaa kabaje

Maqaansaa Niqoodimoos Saamu’eel jedhama. Dhalatee kan guddate Finfinnee, naannawa Dhagaa Araaraa (Araati Kiiloo)tti. Ammaan tana konkolaachisaa taaksiidha. Galgala galgala ammoo barachaa jira. Kolleejii dhuunfaa tokkotti...

Ispoortii Bariisaa

Gurmaa’ina liigii Itoophiyaarratti mariin taasifame

Finfinnee: Rakkinoota kilaboota Magaalaa Finfinneerraa yeroo yeroodhaan ka’aniifi ga’uufi dhiibaa isaanirratti taasifamu salphisuuf maaltu godhamu akka qaburratti mariin  adeemsifame. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa...

Gaazexaa Bariisaa