Seenaa

Jijjirama hawaas dinagdeefi Hundeeffama Mootummoota Oromoo Maccaa

Kutaa 2fa Morkiin aangoo irratti Shuumiifi Gamaa Mooraa gidduu ture qabbaneessuuf jaarsummaan Luboota Kaatolikii gahee guddaa qaba. Isaanis morkattoota lamaan gaa'elaan walitti...

Oduu Bariisaa

Pirojektii Miidhagsa Shaggar

Itoophiyaan biyyoota Afrikaa guddina si’aayaa galmeessisaa jiran keessaa ishee tokko. Magaalaa guddoo Oromiyaa, biyyattiifi teessoo Gamtaa Afrikaa kan taate Finfinneenis bakka jireenya lammiilee biyyattiifi biyyoota...

Oduu Gamaa Gamanaa

Valentinoota Itoophiyaa

Finfinnee: Ilaalchi dur, “Dubartiin golaa olitti” jedhu guutummaatti ta’uu baateyyuu wayita ammaa hawaasa keessaa hir’achaa dhufuunsaa beekamaadha. Dubartootni hedduun gola maatiisaanii keessaa...

DHAAMSA BARIISAA

Qabeenya ofiitti fayyadamuun dhimma birmadummaati

Itoophiyaan laga Abbayyaa hidhuuf sirnoota mootummoota darbaniirraa kaastee karoorsaa turtus sababa guddinni dinagdeeshee gadaanaa ta’eef milkaa’uu hindandeenye. Adeemsa yeroo dheeraa booda garuu qabeenyashii kana hidhuuf...

YAADA

Biqiltuu dhaabuun lubbuu ofii haaromsuudha

Addunyaarratti ardiin Ameerikaa Kibbaa bosona uumamaan badhaatuudha jedhameeti dubbatama. Bosonichi baldhinaan kan argamu Biraaziil keessatti yoo ta’u,  Boliviyaa, Kolombiyaa, Firaansi Guyaanaa, Surmaan, Peeruu, Ikuwaadoriifi Veenzhuulaa...

Yaada Bilisaa

Hidhi guddichi haaromsaa kan kooti, kan keeti, kan keenya

Dubbiin Xoobbiyaafi Ijibtii tun laafurra jabaachaa waan deemaa jirtu fakkaata. Marii wiirtuu biyyoota sadeenii keessaa baatee gara qarqaraatti deemaa jirti. Xoobiyaan  mariin akkuma jirutti ta’ee...

AADAAFI ARTII

Sirna kadhannaa saba Qimaanti yeroo

Sabni Qimaanti sanyii ilmaan Kuush keessaa tokko yoo ta’u, Naannoo Amaaraa, Godina Gondar Kaabaa  naannawa Ciilgaa, Qarqar, Matammaafi Quwaaraa keessatti baay’inaan argama.

Abbaa Sa'aa

Dhaabbii biqiltuu; faayidaa iddoo ittidhaabamuurratti hundaa’een

Yeroo jiruun biyya lafaa gaaffii keessa galaa jirtutti, rakkooleen uumamaafi namtolchee addunyaa qoraa jiranitti, kan uumamni uumaasaatiif abboomamuu didee harkasaatiin balaa ofitti fide,  yeroo hamaa...

Ilaamee

Dhimma hidha guddichaarratti Birgaadeer Jeneraal Kaasaayee Camadaa maal jedhu?

Gaazexaan Bariisaa Birgaader Jeneraal Kaasaayee Camadaa wajjin dhimma hidha guddichaarratti turtii taasisee ture. Isaanis of beeksisuudhaani gara gaafdeebiitti kan seenan. Ani Birgaadeer...

Qarreefi Qeerroo

Teknolojii ‘E-learning’:Sirna baruufi barsiisuu ammayyaa

Marid Nugusee Tulluu Yunivarsitii Saayinsiifi Teknolojii Finfinneetti barsiisaa ‘Software Engneering’ ta’ee tajaajilaa jira. Digrii tokkoffaa Yunivarsitii Jimmaarraa bara 2005 Saayinsii Komputaraatiin, digirii lammaffaa ammoo Raashiyaa,...

Ispoortii Bariisaa

Oromiyaatti bu’uuraalee misooma ispoortii

Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaatti bu’uuraaleen misooma ispoortii baay’een xumuramuudhaan tajaajila kennuuf qophaa’aniiru. Bu’uuraaleen kunneen akkaadaamii leenjii ispoortii dargaggootaa, wiirtuulee leenjii atileetiksiifi akaakuuwwan...

Guyyaan Olompikii Addunyaa Itoophiyaatti yaadatamee oole

Dur, dur osoo taphni olompikii akka har’aa hinammayyoomiin sirnisaa Giriikitti waaqeffannaa wajjin walbira qabamee kabajamaa ture. Sirnichi eddii bifa ammayyaatiin...

Gaazexaa Bariisaa

Bariisaa