Qaala’ina jireenyaaf furmaata hatattamaa

 Tashoomaa Qadiidaatiin  Guddinni dinagdee biyya tokkoo wayita dabalu rakkoolee hawaas dinagdee ummata biyya sanaa furuun gamatti hanqinoonnia...

Filannoo baranaarraa maal baranna?

Murtoon waraana dhaabuu kun waanuma sirriidha

Dhugaa qabatamaan Itoophiyaa guddina

Moggaasa maqaafi saayinsii moggaasa maqaa qo’atu

Dachaasaa Roorrootiin Mee ganni akkami? Jidduu kana waan cime fakkaata. Finfinnee teenya gaarren Inxooxxoo, Ekkaa, Furiifi Hococarraan...

Seenaa dhugaa barreessuu haa aadeffannu

Waan waloodhaann jalqaban waloodhumaan xumuruu

Duula Ashaaraa Magariisaa: Hojii dhalootaaf bu’aa qabu

Mana Murtii Aadaa: Dhaddacha duudhaa Oromummaa ganamaa deebisuu

 Saamraawiit Girmaatiin Manni Murtii Aadaa Oromiyaa walga’ii Caffee tibbana taa’amerratti raggaasifamuun hundeeffamuun ni yaadatama. Hundaa’uun mana murtichaa...

Barreessaa Gaaddisaa Birruu bara 1965 hanga 2013tti

Moggaasa maqaa Magaalaa Galaaniifi gandootashee

Doktara Kabajaa Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo Gambeelaa

Warshaa Dhugaatiiwwanii Keenyaa warraaqsa dinagdee keessatti

Waasihun Takileetiin Qabsoo hadhaa’aa, obsa fixachiisaafi wareegama qaalii waggoota sadiif osoo walirraa hincitiin keessumaa dargaggoota hirmaachisuun gaggeeffameen...

Pirojektiiwwan meeggaa ammayyummaa Finfinneef gumaachan

Invastimantiin Oromiyaa eessaa garamitti?

Oromiyaa Ijaaruun Itoophiyaa Utubuudha !

Birmannaa waamicha biyyaatiif owwaannaa dargaggoota Finfinnee

 Tashoomaa Qadiidaatiin Itoophiyaan seenaa ummatoota gurraachotaa keessatti bakka olaanaa akka qabdu beekamaadha. Biyya birmadummaashee kabachiistee turte waan...

“Bara dhufutti carraa hojii miliyoona 1.5tu uumama” -Karoora Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Hawwii Xilaahun, Biraazilitti dippilomaatii ‘USA’

Dargaggoo Geetuu Yaasiin: Kophee haxaa’uurraa gara omishuutti

Taanzaaniyaan waancaa dargaggootaa fudhatte

Finfinnee: Qopheessummaa Itoophiyaatiin ALA Adooleessa 17 -30 Magaalaa Baahirdaaritti adeemsifamaa ture walmorkiin waancaa kubbaa miilaa dargaggoota umri...

Gootota olompikii

Itoophiyaan meedaaliyaa jalqabaa argatte

Keenyaan walakkaa Irboo maahessaatiif dabarte

Tookiyoon keessummootashii simattee keessumeessaa jirti

Faalama naannnawaa magaalaa Moojoo balfaa warshaa gogaan mudataa jiru maqsuuf hojjetamaa jira

Finfinnee: Faalama naannawaarra magaalaa Moojoo omisha gogaafi bu’aa gogaan walqabatee mudataa jiru maqsuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu Inistitiyuutiin...