Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.

Oduu Bariisaa

Tajaajlli ashaaraa qubaa dadhabbii dhukkubsataa salphisu hojiirra ooluufi

Jimmaa: Ragaa galmee odeeffannoo dhukkubsataa argachuuf sakatta'insi faayilaafi kaardii buufata fayyaatiif hudhaa nuffisiisaadha. Haalichi tajaajila fayyaa qulqullinaafi si'aayina qabu hinkennamne gochuun madda komii ta’aa tureera.

Oduu Gamaa Gamanaa

Barattoonni 25 Dubaayitti carraa barnoota tolaa argatan

Finfinnee: Barattoonni Mana Barumsaa Bultii Addaa Adaamaa 25 Dubaayitti carraa barumsaa argachuusaanii daarektarri mana barumsichaa ibsan. Daarektarri mana barumsichaa Doktar Hirphasaa Caalaa...

DHAAMSA BARIISAA

Halaakee Maallichaa: Abbaa Gadaa ganna sagalii

Sirna walqixxummaafi walabummaa, sirna dhugaa, aadaafi duudhaa Oromummaa ganamaa sirna gadaa Oromoo, eenyummaa Oromootaafi madda qaroomina sabichaa. Daa’ima waggaa sagalii bor...

YAADA

Halaakee Maallichaa: Abbaa Gadaa ganna sagalii

Sirna walqixxummaafi walabummaa, sirna dhugaa, aadaafi duudhaa Oromummaa ganamaa sirna gadaa Oromoo, eenyummaa Oromootaafi madda qaroomina sabichaa. Daa’ima waggaa sagalii bor...

Yaada Bilisaa

Taaksii Eksaayizii: Maalummaa, faayidaafi miidhaa

Torbaniin deebinee walagarreera. Baga ayyaana guyyaa Dhaloota Gooftaa Yesuus (Oromoon ayyaana Qillee jedha) geessanii, oofkaltan; waarra amantiin kun isin ilaallatu. Gabaan maaliin...

AADAAFI ARTII

Damee Sirna Gadaafi jaarmiyaalee guguddoosaa

Kutaa 1fa Ummani Oromoo   jiruufi jireenyasaa kan bara deeraa kessati sirna ijaare qaba. Sirni kun sirna Gadaa jedhama.   Gadaan akkuma mootummoota...

Abbaa Sa'aa

Pirojektii daandii gaaffii bara dheeraa warra Limmuu Gannatii deebisuuf eegalame

Aadaa kanaan dura tureen mootummaan aangoorra jiru umrii aangoosaa dheereffachuuf jedhee hojii dur hojjechuu qabu kachachalummaan bira darbuun wayita filannoon jala ga’u maqaa misoomaan oliif...

Ilaamee

Jajjuu keessa jajiituun jirti

Du’a sirna bulguu Minilik booda aangoo kan qabate Lij Iyyaasuun Oromoodha. Masaraa Minilik galee gaaffii Oromoo deebisa jedhamee yaadamus raacitii Minilikiin waan ijaarameef hamilee habashootaatiin...

Qarreefi Qeerroo

Foolleen ija diinummaafi jibbaatiin ilaalamuu hinqabu

Akka Gadaa Oromoo Maccaa, Tuulamaafi Arsiitti Foolleen dargaggoota ganna 16-24 keessa jiran yoo ta’u, akka Gadaa Oromoo Booranaatti ammoo warra Gaammee Guguddaa jedhamanii waamamani. Hojiin...

Ispoortii Bariisaa

Mujiib Qaasiim liigiicha gooliidhaan dursaa jira

Finfinnee: Shaampiyoonaan kubbaa miilaa kilaboota liigii piriimeerii Itoophiyaa bara 2012 sagantaasaa eeggatee naamusa gaariifi haala miidhagaan gaggeeffamaa jira. Daawwataan kubbaa miilaa tapha gaarii...

Gaazexaa Bariisaa